Regulamin

Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.zdrowazmiana.pl

Sprzedającym jest Peen Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością dostępny pod adresem Jenkowice 90 56-400 Oleśnica prowadzący działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem: NIP 9112037160, zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z usługodawcą można uzyskać: Pod numerem telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinia): 577 800 059 w godzinach od 8:00 do 16:00. Korzystając z adresu poczty elektronicznej:

 

1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.u. z 2002 r. Nr144, poz.1204 ze zm.). Regulamin jest dostępny na stronie www.zdrowazmiana/regulamin-sklepu dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego kupującego.

 

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prywatną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje sie do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

Strona – Usługodawca i Klient.

Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.zdrowazmiana.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określającego jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zamierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

2. Zasady ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacje jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Sklep internetowy zdrowazmiana.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.zdrowazmiana.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt. Oferta przedstawiona w sklepie www.zdrowazmiana.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.)

 

3. Ceny towarów i płatność

1.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.Peen Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3.Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

 

4.Forma płatności:

a) przelewem bankowym – na konto firmy Peen Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, tytułem „zdrowazmiana.pl: nazwa zamówienia”.
b) płatność kartą kredytową lub e-przelewem

 

5. Składanie zamówień

1. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych w witrynie Sklepu Internetowego.

2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

4. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W Wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta.

6. Po założeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą do realizacji;

7. Przyjęcie zamówienia do realizacji: zamówienie płatne przelewem realizujemy je dopiero po otrzymaniu informacji o zrealizowanej płatności. Należną kwotę prosimy wpłacić na następujące konto bankowe nr: 74 1140 2004 0000 3602 8079 3367 Peen Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością , Jenkowice 90 56-400 Oleśnica Bank: MBANK tytułem:zdrowazmiana : nazwa zamówienia. Po otrzymaniu płatności , Klient zostanie poinformowany e-mailem o otrzymanej płatności i przyjęciu jego zamówienia do realizacji;

a. Jeżeli do 7 dni od daty założenia zamówienia na konto bankowe Sklepu nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, zlecenie zostanie anulowane.

b. Sklep zdrowazmiana.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień niekompletnych oraz w przypadku wątpliwości, co do wypłacalności zamawiającego, jak również w przypadku nieoczekiwanego braku produktu. W takim przypadku sklep powiadomi o tym fakcie zamawiającego poprzez email lub telefonicznie z wyjaśnieniem przyczyn odmowy realizacji.

 

6. Czas realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. Wszystkie zamówienia staramy się zrealizować jak najszybciej.

2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki + przewidywany czas dostawy.

3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 7-14 dni roboczych liczonych od momentu potwierdzenia zamówienia, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 14-sto dniowy termin przygotowania zamówienia, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Peen Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

 

7. Wysyłka zamówienia

1. Zamówienia wysyłane są na terenie Polski przez firmę kurierską DPD

*Paczkomaty Inpost– 15zł, czas dostawy 2-5 dni roboczych

2. Wybór firmy kurierskiej należy do Peen Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością i ma na celu jak najszybszą wysyłkę zamówienia.

3. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.

4. O szczegółach doręczenia, takich jak nazwa kuriera, który doręczy przesyłkę i numer nadania, poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.

5. Zmiany dokumentu potwierdzającego transakcje z paragonu na fakturę VAT nie jest możliwa.

 

8. Niezgodność towaru z umową, Odstąpienie od umowy, Zwroty

1. Peen Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r., nr 141, poz. 1176 z późń. zm.).

2. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki tylko i wyłącznie w przypadku gdy produkt nie został spersonalizowany , zgodnie z Art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 25 grudnia 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.z 2000 r. nr 22 poz. 271 z późń. zm.)

3. Odstąpienie od umowy dotyczy towarów zakupionych w Sklepie dla swojej ważności wymaga oświadczenia Kupującego i wysłanego wraz ze zwracanym towarem na adres: Peen Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Zwrot zdrowazmiana.pl Jenkowice 90 56-400 Oleśnica, Polska

4. W oświadczeniu jak wyżej należy wskazać gdzie i jak mają być zwrócone pieniądze.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, jeżeli umowa dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (produkty na zamówienie).

6. Zarówno odstąpienie od umowy jak i zwrot zakupionych towarów możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym.

7. W stanie nienaruszonym jest towar, który: *nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony, *jest zwracany w oryginalnym opakowaniu, jeśli takowe posiada, *zwracany jest z dowodem zakupu,

8. Sklep zwraca kwotę równą cenie towaru oraz koszt przesyłki do klienta. Pieniądze są zwracane w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto podane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty odesłania towaru pokrywa Klient.

9. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy towarów zakupionych w Sklepie, o którym mowa w pkt.2 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

 

9. Reklamacje

1. W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z umową lub wadliwego należy wydrukować i odesłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z produktem na adres: Peen Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Reklamacja zdrowazmiana.pl Jenkowice 90 56-400 Oleśnica, Polska

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.